KIMBLADE-各尺寸雨刷產品列表

雨刷僅適用於前方 駕駛座副駕 的位置

尚未支援後雨刷

精選商品
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-14吋
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-14吋
定價NT$ 1,220
建議售價NT$ 920
NT$ 790
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-15吋
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-15吋
定價NT$ 1,220
建議售價NT$ 920
NT$ 790
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-16吋
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-16吋
定價NT$ 1,220
建議售價NT$ 920
NT$ 790
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-17吋
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-17吋
定價NT$ 1,220
建議售價NT$ 920
NT$ 790
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-18吋
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-18吋
定價NT$ 1,220
建議售價NT$ 920
NT$ 790
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-19吋
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-19吋
定價NT$ 1,220
建議售價NT$ 920
NT$ 790
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-20吋
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-20吋
定價NT$ 1,275
建議售價NT$ 975
NT$ 830
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-21吋
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-21吋
定價NT$ 1,275
建議售價NT$ 975
NT$ 830
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-22吋
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-22吋
定價NT$ 1,275
建議售價NT$ 975
NT$ 830
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-24吋
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-24吋
定價NT$ 1,350
建議售價NT$ 1,050
NT$ 880
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-26吋
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-26吋
定價NT$ 1,350
建議售價NT$ 1,050
NT$ 880
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-28吋
KIMBLADE NANO專利矩形矽膠雨刷-28吋
定價NT$ 1,350
建議售價NT$ 1,050
NT$ 880